Fondos

AXUDAS DO IGAPE AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

AXUDAS DO IGAPE AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.

SETGA foi beneficiaria da axuda aos proxectos de investimento empresarial, na convocatoria do ano 2020, cuxo obxectivo fundamental é a creación dun novo establecemento por traslado do establecemento existente, para o desenvolvemento da súa actividade empresarial, e comprometéndose ao mesmo tempo co mantemento e creación de emprego.

O proxecto consiste na execución de obra civil de nova construción, dotándose para iso de bens de equipamento e outros investimentos en activos fixos materiais”

 

Enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioO92-140120-0002_es.html